Curriculum Vitae


Erhvervserfaring

2017-nu Slots- og Kulturstyrelsen. Fuldmægtig

Ansat i Center for Kulturarv, Fortidsminder

 • Sagsbehandling i forbindelse med beskyttede jord- og stendiger.
 • Håndtering af ministersager, aktindsigter m.v.
 • Udviklingsopgaver i forbindelse med faglige retningslinjer, sagsgange samt projekt om opdatering af digebeskyttelsen.
 • Pilotprojekt om uregistrerede beskyttede stendiger.

2015-2017 Geodatastyrelsen. Arkivar

(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering siden 1/1 2016)

Tilgængeliggørelse af historiske data:

 • Dataleverancespecifikationer for historiske sømløse kortværker til  Datafordeleren.
 • Publicering af MAMA3-data i webapplikationen Matrikulære Arkivalier Online MAO. MAO er landinpektørernes indgang til måloplysninger.
 • Strategi for digitalt arkiv. Udvikling af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings historiske digitale kortsamlinger, så disse i højere grad kan blive være til nytte for forvaltningen og historisk interesserede igennem en samlet database for alle styrelsens arkivalske kort.

Udbudsforretning og projektstyring:

 • Digitalisering af ældre grønlandske flyfoto. Skanning af GST’s samling af ca. 10.000 negativer fra 1930’erne. Billederne blev optaget i forbindelse 3-årsekspeditionen i 1931-34 ledet af Lauge Koch, Østgrønlandsekspeditionen i 1932 og den 7. Thuleekspedition i 1932-33 under ledelse af Knud Rasmussen.
 • Digitalisering af ældre matrikulære sager fra perioden 1906-49 (MAMA3). Papirarkiv på ca. 800 hyldemeter der bruges i GST’s sagsbehandling og af landinspektører. Yngre sager er digitaliseret i de såkaldte MAMA- og MAMA2-projekter.

2015 Tårnby Gymnasium. Lærer

Undervisning i historie og samfundsfag.

2015 Undervisningsministeriet. Administrativ medarbejder

Administrative opgaver vedrørende lønrevision og lønudbetaling.

2014 Forca A/S. Pensionsrådgiver

Rådgivning om arbejdsmarkedspension og privat pension via telefon, chat og email.

2013-2014 NaturErhvervsstyrelsen. GIS-sagsbehandler

Ansat i Center for Kontrol, Kort-enheden.

 • Telekontrol af landbrugsarealer i forbindelse med udbetaling af landbrugsstøtte.
 • Opdatering af markblok-temaet der danner areal-grundlaget for ansøgninger om landbrugsstøtte.
 • Test og udviklingsopgaver i forbindelse med areal-administrationen.

2009-2012 Københavns Universitet. Videnskabelig assistent

Ansat ved projektet Digitalt atlas over Danmarks administrative geografi – DigDag
Medarbejder på GEO-domænet (kortlægning) og ENHED-domænet (database).

 • Udarbejdelse af geografisk grundstruktur i GIS.
 • Opbygning af relationsdatabase.
 • Udarbejdelse af metadata og dokumentation.
 • Supervisering afstudentermedhjælpere.
 • Deltagelse i DigDags centrale arbejdsgruppe.

Andre projekter ved Københavns Universitet:

 • Københavnske matrikler – GIS-digitalisering af københavnske matrikler for årene 1689, 1757, 1806 og 1860.
 • Historisk-geografiske time-lapse videoer (se under Publikationer).

2008-2009 Nordjyllands Historiske Museum. Cand. mag.

Projekter ved Nordjyllands Historiske Museum:

 • Digitalisering af arkæologiske udgravninger: Digitalisering af udgravningsplaner m.m. fra Lindholm Høje, Sejlflod, Sebbersund, Nr. Hedegård, Bejsebakken m.fl.
 • Den digitale herredsberejsning: Forskningsprojekt med fokus på gravhøje på historiske kort.
 • Oldtiden i Limfjordslandet: Opbygning af ny permanent udstilling på Lindholm Høje museet.

Freelancer, selvstændig

Som freelance-konsulent hjælper jeg virksomheder, institutioner og organisationer med opbygning og vedligehold af geografiske datasæt, georeferering af historiske kort, præsentation af historisk-geografisk information og opbygning af internet-baserede kortportaler.

Projekterne tæller bl.a. et formidlingsprojekt om jødernes flugt til Sverige i 1943 (Københavns Stadsarkiv) og et pilotprojekt om sydslesvigske stednavne (Københavns Universitet).

Aktueller projekter.


Uddannelse

 • 2012: Kursus i mobile web-applikationer og jQuary-mobile og Kursus i HTML 5 og CSS3 (IT-Kompetence)
 • 2007: Cand.mag. fra Aalborg Universitet Med speciale i sociale bevægelser og udenomsparlamentarisk politisk aktivitet.
 • 2006 Praktik på Viborg Katedralskole. Observation af undervisning samt selvstændig undervisning.
 • 2006 Sidefag i samfundsfag. Herunder kurser i projektdesign, kvalitativ og kvantitativ metode samt kurser i politologi, sociologi, velfærdsstat, organisation og offentlig forvaltning, internationale forhold og samfundsøkonomi.
 • 2004 Bachelor i Historie. Herunder kurser i historisk teori og metode, formidling, litteratur og informationssøgning og dokumentation. Desuden kurser i lange linjer i dansk, europæisk og ikke-europæisk historie samt dybdegående kurser i udvalgte historiske perioder.
 • 2001 Samfundsvidenskabeligt basisår. Herunder kurser i politik, samfundsøkonomi, jura, sociologi samt diverse redskabskurser.
 • 1999 Matematisk studentereksamen fra Aalborghus Gymnasium.

Publikationer m.m.

Alle publikationer kan ses og læses på http://www.mwwwp.dk


IT-kundskaber

 • Operativsystemer: Microsoft Windows, Linux (Ubuntu, Debian).
 • Office-produkter: Microsoft Office, OpenOffice.org, LibreOffice.
 • GIS: ArcGIS, MapInfo, Qgis, Global Mapper.
 • CMS: MediaWiki, WordPress.
 • Web: HTML 5, CSS3, jQuery mobile, OpenLayers, LeafletJS
 • ESDH: Public 360

Sprog

 • Dansk (modersmål)
 • Engelsk (avanceret)
 • Tysk, fransk (begynder)

Leave a Reply